VÕRO KEELE KOHVITARÕ` 2022

03.02. ja 17.02.

03.03. ja 17.03.

07.04. ja 21.04.

05.05. ja 19.05.

kell 17.30 edimält Zoomin, a ku joba lastas kokko saia, sys Kadrioro raamadukogon. Rõõmsa kokkosaamisõni! 

 

VÕRO KEELE IISTKÕNÕLÕJA`

11. jaanuaril 2022 kell 15 oll Poska 15 majan võro keele iistkõnõlõja atribuutika (kõnõtoro, ilmasau ja kaalaraha) üleandminõ Padari Ivarilt  Plumanni Kaja-Riinalõ.

Võro keele iistkõnõlõja ammõdi mõtõ sündü eelmidsel aastal Võru Instituudi, VM Arenduskeskusõ ja Võru Seltsi VKKF-i kuuntüün. Edimäne iistkõnõlõja oll Oti Anneli, kiä valits tuud ammõtit 06.11.-06.12.2021. Timä käve Võromaa latsiaidu pite, kon omma keelepesä, et jo maast madalast saani latsil uma kiil es unõhtunu ja olla esi tõisilõ hääs näüdüsses  võro keele avaligul pruukmisõl.

Padari Ivari sai iistkõnõlõja tiitli 06.12.2021 Oti Anneli käest Riigikogon, kos tunnismiihis olliva mii seldsist Liini Helbe ja Plumanni Kaja-Riina. Ivari kuulut vällä võrokeelidse jõulusalme võidõlusõ. Avvuhinna olli innenägemälda: 1. kotus puul tsika, 2. kotus kott põrknit, 3. kotus kott kardohkit. Kokko tull üle 60 salmi.

Õgäl iistkõnõlõjal om "uma rõnd", midä tä kuu aigu vidä. Kaja-Riina pidi plaani panda rasõhus Võromaa süüke-juuke laembalõ tutvastegemisele.

A lühkült kokko võttõn om parhilladsõ saisuga kolmõst võro keele iistkõnõlõjast kats Tallina Võro Seldsi liikmõ.

 

2021 huuaig

KÕGÕ SELDSI KUUNOLÕK 05.12.2021 

Seldsi suurkogu tull kokko pühäpääväl, 05.12.2021, sjookõrd ilma kohvilavvalda, a maski ja COVID-i tõendiga.

Külälidses oll tuntu kandlõoppaja Kanni Tuule (Tuule Kann), kiä om Leedun lõpõtanu korgõmba kandlõoppusõ kuuli. Parhilla om Tuule kandlõoppaja mitmõn koolin, nigu VHK, Tiatri- ja Muusigaakadeemiä jm.

Esä kaudu omma tal juurõ Võromaal ja võro kiil om kinäste suun. Tuule kõnõl väega põnõvahe ja mängse väega ilosahe. Inämbüsel kullõjist lätsi helülahi vallalõ ja kängätalla naksi rütmin tandsusammõ tegemä.  

 

 

VÕRO KEELE NÄTÄL 01.-07.11.2021 - "KIILDKE VAI ÄR - MA IKS KÕNÕLÕ!"

1.–7. novvembrini peeti Vana-Võromaal 16. kõrd võro keele nädälit, et härgütä võrokõisi uman keelen kõnõlõma ja uma keele mõistmisõn edenemä. Võro kiil om vana ja ausa keel, a timägi muutus üten aoga – õigõhe om tuu üte keele jaos ainukõnõ tii, kuis ello jäiä.

 

KÕGÕ SELDSI KUUNOLÕK peeti 03.10.2021

Küläline oll Monika Haukanõmm.

 

KÕGÕ SELDSI KUUNOLÕK oll 06.06.2021 

Üle hulga ao saadi kokko! Müürsepä Külli kandse ette aastagaaroandõ ja Soka Olev TalTechist kõnõl uma tegemistest.

 

Võro keele KOHVITARÕ -st

Kadrioro raamadukogo võro keele kohvitarõ om märgütädü kõigilõ võro keele huviliisile, iäst huulmalda. Sõbraligun seltskunnan ja vaban vormin harotami maailma asju, alustaja huvilidse saava nõvvu küssü juuriga võrokõisilt, võrokõsõ saava umavaihõl kodokandi kiilt kõnõlda. Kimmäle tutvustami ka võrokiilset kiräsõnna! 

Osavõtt om massulda, hindäst om õnnõ vaia teedüst anda! Tahtjilõ saadõtas e-postiga Zoomi link kohvitarrõ sissepäsemises. 

Orioni Jana and meile võimalusõ kohvitarrõ tulla ja umma kiilt kõnõlda 19. ja 26. põimukuu (augusti) pääväl kell 17.30 Kadrioro Raamadukogo aian (Koidula 12A, Tammsaarõ muuseum).

Süküskuul (septembrin), täpsembält  23.09. kell 17.30, om säälsaman kokkosaaminõ Hänilasõga, kiä lugõ ummi luulõtuisi.

Ku vanajummal lupa ja valitsus ei keelä, näemi näost näkku, a ku kokkosaamisõ keelusäädüs tulõ, trehvämi läbi interneti. Sis anna päiv inne algust aadressilõ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. uma meiliaadress. Jana saat Sullõ sissepäsemise lingi.

Rõõmsa kokkosaamisõni!