Timahavvanõ võru keele nätäl 1-7.märdikuul sai mii seldsi puult kinäste tähistet.

Hingipääväl 2.11. kellä 15 aigu lugõsi Tunglõ rahvas Poska majan Kadrioron võrukeelidse Kalõvipoja käsikirja. Päältkullõjilõ jagasimi Uma Lehte.Oll huviliidsi külh.

Tuulsamal aol oll lugõminõ kah Võrumaal mitmõn paigan. Üts noist oll Kreutzwaldi muuseum, mille direktri Hollo Aimi iistvidämisel tuu asi teos üldse sai. Ku Aimi rahvalõ tiiä andsõ, et ka Tallinan loetas, oll kohalolõjide puult meile üts lämmi aplaus saadõt.

Neläpäävä 4.11. oll meil võru keele kohvitarõ Kadrioro raamadukogo hoitja Orioni Jana iistvidämisega (zuumin). Teimi läbi 2 viktoriini Võrumaa tundmisõ kotsilõ. Kamba pääle sai eksam är tettüs hindõlõ "väega hüä". (Jana tege süämest ja häste huvitavalt naid kohvitarõsid 2x kuun. Süküskuu 23.pääväl oll külälidses Häniläne)

Puulpäävä 6.11. kõnõlimi võru kiilt (nigu alati) Valgu Jaanisõ juhendõt Tunglõ  proovin, näütemängun "Kolm hinnapakmist".

 

-Suvidsõ tegemise... 

* 6. piimäkuu päävä suurkogol astsõ üles seldsi  juhatusõ liigõ Soka Olõv (om mii seldsi haridus- ja tiidüsministri) , kiä kõnõl väega huvitavalt ja elulidselt keskkunnateemal.

*Sjoo suvitsist tegemiisist tulõ vällä tuvva viil Liiso käümist "kodomaal", Võru Folgil 9-11.hainakuul, kon oll 3 ülesastmist. Pääle tuu oll Liiso püünel viil ka Viitka küläpääväl, mis oll säitsmevelepääväl 10.hainakuul.

*Juhatusõ liigõ, Kaja-Riina Plumann (nii üüldä mii seldsi kulduuriministri) käve  Võrun "välisvõrukõsõna" "põlisvõrukõisilõ" suvõ joosul 4x umma kiilt ja liina oppaman.

* 31. hainakuu pääväl oll seldsi esindüs  kohal Võrun Kaika Süvõulikoolin Koorti Erkkit kullõman ja ka

* 30-31. hainakuul olnu EKSÜ suvõkoolin Tartun

 

-Süküskuu 24.pääväl sai tettüs Tallina Keskraamadukogon näüdüstunn Inglise Kolledži opilaisilõ "Võru kiil ja kultuur". Seldsi juhatusõ esimiis Müürsepä Külli ja Tallina Ülikooli oppaja Kõivupuu Marju kõnõliva, ja Liiso laulsõ võru keelen. Sai nal´ja , ku latsõ võru kiilt tõlkma naksiva....,a tuu iist sai nii mõnigi võrukiilne sõna näile tutvas.

 

-Rehekuu 3. pääväl tull mii suurkogo ette kõnõlõma Haukanõmmõ Monika,Võrumaalt peri parhillanõ Keskliina vanõmb. Saimi tä tegemiisist pallo tiidä.

* 13. rehekuu pääväl oll Liiso ummi laulõga Haabersti Pääväkeskusõn, kos sai lämmä vastavõtu osalidsõs.

* 21. rehekuu pääväl oll Orioni Jana iistvõttõl võru keele kohvitarõ, kon jutus vahtsõ võrukeelidse trükisõ.

* 23. rehekuu pääväl sai Tunglõ puult ette loetus ja Valgu Jaanisõ puult videolinti võetu võrukeelidse Kalõvipoja käsikirä 14.päätükk

* 27. rehekuu pääväl tekse seldsi juhatusõ esimiis ülevaatõlisõ aruandmisõ TVS-i tegevusõst EKSÜ-le (Zuumin)

* 29. rehekuu pääväl oll seldsi esindüs Võru Instituudi tiidüskonverendsil "Kaeminõ Kreutzwaldilõ ristimõtsu kaitsmise aigu"