Tiidüses!


30. juulil 2022 tulõ Rõugõn Kaika suvõülikooli matkapäiv.


https://voroselts.ee/kaika-suvoulikooli-matkapaiv-peetas-30-07-2022-rougon/

Olõ  osaline!

SUURKOGO 03.04.2022 kell 14 Sakala 14 - seokõrd aroandõ-valimiskuunolõk.

Olõ platsin, kuunolõgiliisi hulk om väega tähtsä.

Kia saa`i tulla, saatku kinkaga paprõ pääl volikiri, kon om kirän nimi, päänummõr ja kodoaadrõs.

Timahavvanõ võru keele nätäl 1-7.märdikuul sai mii seldsi puult kinäste tähistet.

Hingipääväl 2.11. kellä 15 aigu lugõsi Tunglõ rahvas Poska majan Kadrioron võrukeelidse Kalõvipoja käsikirja. Päältkullõjilõ jagasimi Uma Lehte.Oll huviliidsi külh.

Tuulsamal aol oll lugõminõ kah Võrumaal mitmõn paigan. Üts noist oll Kreutzwaldi muuseum, mille direktri Hollo Aimi iistvidämisel tuu asi teos üldse sai. Ku Aimi rahvalõ tiiä andsõ, et ka Tallinan loetas, oll kohalolõjide puult meile üts lämmi aplaus saadõt.

Neläpäävä 4.11. oll meil võru keele kohvitarõ Kadrioro raamadukogo hoitja Orioni Jana iistvidämisega (zuumin). Teimi läbi 2 viktoriini Võrumaa tundmisõ kotsilõ. Kamba pääle sai eksam är tettüs hindõlõ "väega hüä". (Jana tege süämest ja häste huvitavalt naid kohvitarõsid 2x kuun. Süküskuu 23.pääväl oll külälidses Häniläne)

Puulpäävä 6.11. kõnõlimi võru kiilt (nigu alati) Valgu Jaanisõ juhendõt Tunglõ  proovin, näütemängun "Kolm hinnapakmist".

 

-Suvidsõ tegemise... 

* 6. piimäkuu päävä suurkogol astsõ üles seldsi  juhatusõ liigõ Soka Olõv (om mii seldsi haridus- ja tiidüsministri) , kiä kõnõl väega huvitavalt ja elulidselt keskkunnateemal.

*Sjoo suvitsist tegemiisist tulõ vällä tuvva viil Liiso käümist "kodomaal", Võru Folgil 9-11.hainakuul, kon oll 3 ülesastmist. Pääle tuu oll Liiso püünel viil ka Viitka küläpääväl, mis oll säitsmevelepääväl 10.hainakuul.

*Juhatusõ liigõ, Kaja-Riina Plumann (nii üüldä mii seldsi kulduuriministri) käve  Võrun "välisvõrukõsõna" "põlisvõrukõisilõ" suvõ joosul 4x umma kiilt ja liina oppaman.

* 31. hainakuu pääväl oll seldsi esindüs  kohal Võrun Kaika Süvõulikoolin Koorti Erkkit kullõman ja ka

* 30-31. hainakuul olnu EKSÜ suvõkoolin Tartun

 

-Süküskuu 24.pääväl sai tettüs Tallina Keskraamadukogon näüdüstunn Inglise Kolledži opilaisilõ "Võru kiil ja kultuur". Seldsi juhatusõ esimiis Müürsepä Külli ja Tallina Ülikooli oppaja Kõivupuu Marju kõnõliva, ja Liiso laulsõ võru keelen. Sai nal´ja , ku latsõ võru kiilt tõlkma naksiva....,a tuu iist sai nii mõnigi võrukiilne sõna näile tutvas.

 

-Rehekuu 3. pääväl tull mii suurkogo ette kõnõlõma Haukanõmmõ Monika,Võrumaalt peri parhillanõ Keskliina vanõmb. Saimi tä tegemiisist pallo tiidä.

* 13. rehekuu pääväl oll Liiso ummi laulõga Haabersti Pääväkeskusõn, kos sai lämmä vastavõtu osalidsõs.

* 21. rehekuu pääväl oll Orioni Jana iistvõttõl võru keele kohvitarõ, kon jutus vahtsõ võrukeelidse trükisõ.

* 23. rehekuu pääväl sai Tunglõ puult ette loetus ja Valgu Jaanisõ puult videolinti võetu võrukeelidse Kalõvipoja käsikirä 14.päätükk

* 27. rehekuu pääväl tekse seldsi juhatusõ esimiis ülevaatõlisõ aruandmisõ TVS-i tegevusõst EKSÜ-le (Zuumin)

* 29. rehekuu pääväl oll seldsi esindüs Võru Instituudi tiidüskonverendsil "Kaeminõ Kreutzwaldilõ ristimõtsu kaitsmise aigu"

VÕRO KEELE KOHVITARÕ` 2022

03.02. ja 17.02.

03.03. ja 17.03.

07.04. ja 21.04.

05.05. ja 19.05.

kell 17.30 edimält Zoomin, a ku joba lastas kokko saia, sys Kadrioro raamadukogon. Rõõmsa kokkosaamisõni! 

 

VÕRO KEELE IISTKÕNÕLÕJA`

11. jaanuaril 2022 kell 15 oll Poska 15 majan võro keele iistkõnõlõja atribuutika (kõnõtoro, ilmasau ja kaalaraha) üleandminõ Padari Ivarilt  Plumanni Kaja-Riinalõ.

Võro keele iistkõnõlõja ammõdi mõtõ sündü eelmidsel aastal Võru Instituudi, VM Arenduskeskusõ ja Võru Seltsi VKKF-i kuuntüün. Edimäne iistkõnõlõja oll Oti Anneli, kiä valits tuud ammõtit 06.11.-06.12.2021. Timä käve Võromaa latsiaidu pite, kon omma keelepesä, et jo maast madalast saani latsil uma kiil es unõhtunu ja olla esi tõisilõ hääs näüdüsses  võro keele avaligul pruukmisõl.

Padari Ivari sai iistkõnõlõja tiitli 06.12.2021 Oti Anneli käest Riigikogon, kos tunnismiihis olliva mii seldsist Liini Helbe ja Plumanni Kaja-Riina. Ivari kuulut vällä võrokeelidse jõulusalme võidõlusõ. Avvuhinna olli innenägemälda: 1. kotus puul tsika, 2. kotus kott põrknit, 3. kotus kott kardohkit. Kokko tull üle 60 salmi.

Õgäl iistkõnõlõjal om "uma rõnd", midä tä kuu aigu vidä. Kaja-Riina pidi plaani panda rasõhus Võromaa süüke-juuke laembalõ tutvastegemisele.

A lühkült kokko võttõn om parhilladsõ saisuga kolmõst võro keele iistkõnõlõjast kats Tallina Võro Seldsi liikmõ.

 

2021 huuaig

KÕGÕ SELDSI KUUNOLÕK 05.12.2021 

Seldsi suurkogu tull kokko pühäpääväl, 05.12.2021, sjookõrd ilma kohvilavvalda, a maski ja COVID-i tõendiga.

Külälidses oll tuntu kandlõoppaja Kanni Tuule (Tuule Kann), kiä om Leedun lõpõtanu korgõmba kandlõoppusõ kuuli. Parhilla om Tuule kandlõoppaja mitmõn koolin, nigu VHK, Tiatri- ja Muusigaakadeemiä jm.

Esä kaudu omma tal juurõ Võromaal ja võro kiil om kinäste suun. Tuule kõnõl väega põnõvahe ja mängse väega ilosahe. Inämbüsel kullõjist lätsi helülahi vallalõ ja kängätalla naksi rütmin tandsusammõ tegemä.  

 

 

VÕRO KEELE NÄTÄL 01.-07.11.2021 - "KIILDKE VAI ÄR - MA IKS KÕNÕLÕ!"

1.–7. novvembrini peeti Vana-Võromaal 16. kõrd võro keele nädälit, et härgütä võrokõisi uman keelen kõnõlõma ja uma keele mõistmisõn edenemä. Võro kiil om vana ja ausa keel, a timägi muutus üten aoga – õigõhe om tuu üte keele jaos ainukõnõ tii, kuis ello jäiä.

 

KÕGÕ SELDSI KUUNOLÕK peeti 03.10.2021

Küläline oll Monika Haukanõmm.

 

KÕGÕ SELDSI KUUNOLÕK oll 06.06.2021 

Üle hulga ao saadi kokko! Müürsepä Külli kandse ette aastagaaroandõ ja Soka Olev TalTechist kõnõl uma tegemistest.

 

Võro keele KOHVITARÕ -st

Kadrioro raamadukogo võro keele kohvitarõ om märgütädü kõigilõ võro keele huviliisile, iäst huulmalda. Sõbraligun seltskunnan ja vaban vormin harotami maailma asju, alustaja huvilidse saava nõvvu küssü juuriga võrokõisilt, võrokõsõ saava umavaihõl kodokandi kiilt kõnõlda. Kimmäle tutvustami ka võrokiilset kiräsõnna! 

Osavõtt om massulda, hindäst om õnnõ vaia teedüst anda! Tahtjilõ saadõtas e-postiga Zoomi link kohvitarrõ sissepäsemises. 

Orioni Jana and meile võimalusõ kohvitarrõ tulla ja umma kiilt kõnõlda 19. ja 26. põimukuu (augusti) pääväl kell 17.30 Kadrioro Raamadukogo aian (Koidula 12A, Tammsaarõ muuseum).

Süküskuul (septembrin), täpsembält  23.09. kell 17.30, om säälsaman kokkosaaminõ Hänilasõga, kiä lugõ ummi luulõtuisi.

Ku vanajummal lupa ja valitsus ei keelä, näemi näost näkku, a ku kokkosaamisõ keelusäädüs tulõ, trehvämi läbi interneti. Sis anna päiv inne algust aadressilõ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. uma meiliaadress. Jana saat Sullõ sissepäsemise lingi.

Rõõmsa kokkosaamisõni!

 Võro keele nädäli "Kõnõlõ mukka võro kiilt" (02.-08.11.2020) edimäne ettevõtmine Talnan peeti märdikuu tõõsõl pääväl, 02.11.2020, kellä 12-14-ni Talna Keskraamadukogo suurõn saalin.

- näudäti ette ni müüdi raamadut ja kirämarki "Talna Võro Selts 30" nink  DVD-d "Talna võrokõsõ" ,

- Kõivupuu Marju kõnõl võrokõsõs olõmisõst,

- folklooriansambli "Liiso" astsõ ette võrokeelitsidõ laulõga.

06.11.2020 kell 14 näudäti ette ni müüdi raamadut ja kirämarki "Talna Võro Selts 30" nink  DVD-d "Talna võrokõsõ" -ni Võro Keskraamadukogon. 

Raamat "Talna Võro Selts 30" om müügin APOLLO raamadupuuten Talnan Järve, Kristiine, Solarise, Ülemiste, Rocca al Mare kaubakeskuisih, Lasnamäe Centumin, Mustamäe keskusõn, Tarton Lõunakeskusõn ja Kvartalikeskusõn.   

***

02.-08.11.2020 toimunud võru keele nädala "Räägi minuga võru keelt" avalöök Tallinnas oli Keskraamatukogu suures saalis esmaspäeval, 2. novembril 2020 kella 12-14-ni.

Kavas oli

- raamatu ja postmargi "Tallinna Võru Selts 30" ning DVD "Tallinna võrukesed" esitlus ja müük,

- Marju Kõivupuu ettekanne võrukeseks olemisest,

- folklooriansambli "Liiso" esinemine võrukeelsete lauludega.